Walimah adalah..

Walimah adalah, Islam telah menganjurkan kepada suami supaya mengadakan walimah untuk memberikan makan kepada sanak kerabat, teman-teman, fakir miskin, dan…